Loyalty Program Expert

Job description

طراحی برنامه‌های وفاداری مشتریان و تحلیل و پژوهش کافی

برنامه‌ریزی فرآیندها و کنترل پروژه‌های وفاداری مشتریان

تهیه و اجرای برنامه ارتباطی پروژه‌های وفاداری مشتریان

نظارت و برنامه‌ریزی برای تولید محتوای برنامه‌های ارتباطی پروژه‌های وفاداری مشتریان

همکاری با کسب و کارها برای خلق ارزش پیشنهادی

Job requirements

قابلیت اولویت‌بندی پروژه‌ها و اجرای وظایف متعدد برای دستیابی به اهداف پروژه و کسب‌وکار

توانمند در تحلیل داده و نتیجه‌گیری

آشنایی با مفاهیم پایه‌ای در فرآیند نویسی

دارای روحیه کار تیمی و برقراری ارتباط موثر

یادگیری مستمر در حوزه کاری

توانایی حل مشکل و مدیریت در شرایط پیچیده